Hoàn thiện các quy định của bộ luật hình sự nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi xâm hại tình dục