DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019