Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ điều tra hình sự mở tại VKSND tỉnh Cao Bằng