LỊCH GIẢNG DẠY MÔN TƯ PHÁP QUỐC TẾ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng 5 năm 2016

LỊCH GIẢNG DẠY MÔN TƯ PHÁP QUỐC TẾ

 

STT

 

 

Tiết

Hình thức

Nội dung

Ghi chú

1

3

Lý thuyết

Chương 1: Khái niệm và nguồn của tư pháp quốc tế

 

1

Thảo luận

2

3

Lý thuyết

Chương 2:Xung đột pháp luật

 

1

Thảo luận

3

3

Lý thuyết

Chương 3: Chủ thể trong tư pháp quốc tế

 

1

Thảo luận

4

3

Lý thuyết

Chương 4: Quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế

 

1

Thảo luận

5

3

Lý thuyết

Chương 5. Thừa kế trong tư pháp quốc tế

 

 

1

Thảo luận

6

3

Lý thuyết

Chương 6. Vấn đề sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế

 

1

Thảo luận

7

3

Lý thuyết

Chương 7. Hợp đồng và trách nhiệm ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế

 

1

Thảo luận

8

3

Lý thuyết

Chương 8. Hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế

 

1

Thảo luận

9

3

Lý thuyết

- Chương 9. Tố tụng dân sự quốc tế

 

1

Thảo luận

10

3

Lý thuyết

Chương 10.Trọng tài thương mại quốc tế

 

1

Thảo luận