LỊCH GIẢNG DẠY MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng 5 năm 2016

LỊCH GIẢNG DẠY MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP

STT

Số tiết

Hình thức

Tên bài giảng

Ghi chú

1

4

Lý thuyết

Vấn đề 1: Những vấn đề chung về tâm lý tư pháp

 

2

8

Lý thuyết

Vấn đề 2: Tâm lý trong hoạt động điều tra, truy tố vụ án hình sự

 

3

4

Lý thuyết

Vấn đề 3: Tâm lý trong hoạt động xét xử vụ án hình sự, dân sự

 

4

4

Lý thuyết

Vấn đề 4: Tâm lý trong hoạt động thi hành án phạt tù