LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng 5 năm 2016

LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

STT

 

 

Tiết

Hình thức

Nội dung

Ghi chú

1

4

Lý thuyết

Chương 1: Khái quát chung về pháp luật sở hữu trí tuệ

 

 

Thảo luận

2

6

Lý thuyết

Chương 2: Quyền tác giả và quyền liên quan

 

6

Thảo luận

3

4

Lý thuyết

Chương 3: Quyền sở hữu công nghiệp

 

2

Thảo luận

4

4

Lý thuyết

Chương 4: Quyền đối với giống cây trồng

 

 

Thảo luận

5

4

Lý thuyết

Chương 5: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

 

 

 

Thảo luận