LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng 5 năm 2016

LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

STT

Số tiết

Hình thức

Tên bài giảng

Ghi chú

1

4

Lý thuyết

Chương 1: Khái quát chung về luật hôn nhân và gia đình

 

1

Thảo luận

2

5

Lý thuyết

Chương 2: Kết hôn

 

3

2

Lý thuyết

Chương 3: Quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng

 

3

Thảo luận

4

2

Lý thuyết

Chương 4: Quan hệ pháp luật giữa cha, mẹ và con và giữa các thành viên khác của gia đình

 

3

Thảo luận

5

2

Lý thuyết

Chương 5: Cấp dưỡng

 

3

Thảo luận

6

5

Lý thuyết

Chương 6: Chấm dứt hôn nhân

 

7

5

Lý thuyết

Chương 7: Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.