LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT HIẾN PHÁP

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng 5 năm 2016

 LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT HIẾN PHÁP

STT

NỘI DUNG

Hình thức/tiết

 

GHI CHÚ

Lý thuyết

Thảo luận

1

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về Hiến pháp và ngành luật Hiến pháp

4

1

 

2

Chương  2. Chế độ chính trị

4

1

 

3

Chương 3. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

5

 

 

4

Chương 4: Chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, môi trường

2

3

 

5

Chương 5. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

5

 

 

6

Chương 6: Quốc Hội

4

1

 

7

Chương 7. Chủ tịch nước

3

2

 

8

Chương 8. Chính phủ

3

2

 

9

Chương 9. Chính quyền địa phương

4

1

 

10

Chương 10. Toà án nhân dân

3

2

 

11

Chương 11. Viện kiểm sát nhân dân

3

2

 

12

Chương 12. Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước

3

2