LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng 5 năm 2016

LỊCH GIẢNG DẠY MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI

STT

VẤN ĐỀ

Hình thức

GHI CHÚ

LT

TL

 

1

Vấn đề 1. Những vấn đề lí luận chung về ngành luật đất đai

 

2

3

 

2

Vấn đề 2. Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai

 

3

2

 

3

Vấn đề 3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất

3

0

 

4

Vấn đề 4. Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) và hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai

 

3

2

 

5

Vấn đề 5. Giá đất và các nghĩa vụ tài chính về đất đai

 

3

0

 

6

Vấn đề 6. Địa vị pháp lí của người sử dụng đất

 

2

3

 

7

Vấn đề 7. Chế độ pháp lí các loại đất

 

2

3

 

8

Vấn đề 8. Những vấn đề pháp lí về giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai

 

2

3