LỊCH GIẢNG DẠY MÔN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng 5 năm 2016

LỊCH GIẢNG DẠY MÔN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ

 

STT

Tiết

Hình thức

Nội dung

Ghi chú

1

1-2

Lý thuyết

VĐ 1. Những vấn đề chung về LQT

 

3-4

2

1-2

Lý thuyết

VĐ 2. Nguyên tắc cơ bản LQT

 

3-4

Thảo luận

VĐ 2.  và các phần trước (nếu có)

3

1-2

Lý thuyết

VĐ 3. Chủ thể Luật quốc tế

 

3-4

Thảo luận

VĐ 3 và các phần trước (nếu có)

4

1-2

Lý thuyết

VĐ 4. Luật Điều ước quốc tế

 

3-4

Thảo luận

VĐ 4 và các phần trước (nếu có)

5

1-2

Lý thuyết

VĐ 5. Dân cư trong Luật quốc tế

 

3-4

Thảo luận

VĐ 5 và các phần trước (nếu có)

6

1-2

Lý thuyết

VĐ 6. Lãnh thổ trong LQT

 

3-4

Thảo luận

VĐ 6 và các phần trước (nếu có)

7

1-2

Lý thuyết

VĐ 7. Luật biển quốc tế

 

3-4

Thảo luận

Thuyết trình bài tập nhóm I

8

1-2

Lý thuyết

Thuyết trình bài tập nhóm I

 

3-4

Thảo luận

9

1-2

Lý thuyết

VĐ 8. Luật tổ chức quốc tế

 

3-4

Thảo luận

Thuyết trình bài tập nhóm I

10

1-2

Lý thuyết

VĐ 9. Luật ngoại giao lãnh sự

 

3-4

Thảo luận

VĐ 9 và các phần trước (nếu có)

11

1-2

Lý thuyết

VĐ 10. Đấu tranh phòng chống TP

 

3-4

Thảo luận

VĐ 10 và các phần trước (nếu có)

12

1-3

Lý thuyết

VĐ 11. Giải quyết hòa bình TCQT

 

4

Thảo luận

Kiểm tra bài tập cá nhân II

13

1-2

Lý thuyết

VĐ12. Giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế

 

3-4

Thảo luận

Thuyết trình bài tập nhóm II

14

1-3

Lý thuyết

VĐ 13. Trách nhiệm pháp lý QT

 

4

Thảo luận

Thuyết trình bài tập nhóm II