Bàn về mối quan hệ giữa vi phạm và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong pháp luật Việt Nam