KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN SINH THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỢT 1 NĂM 2019