THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI VỊ TRÍ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG