Lịch giảng dạy lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, chỉ đạo điều hành chuyên ngành cho Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện khóa IV (tổ chức tại VKSND tỉnh Thái Bình)