THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN, PHÚC KHẢO VÀ KẾ HOẠCH NHẬP HỌC ĐỚI VỚI SINH VIÊN KHÓA 1 (ĐỢT 1) HỆ VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI NGÀNH LUẬT