Thông báo về việc sơ tuyển hệ đại học chính quy ngành luật 2019