Kiên nghị phòng ngừa vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự

 

Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự tại một số đơn vị Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện, Viện kiểm sát 2 cấp (tỉnh huyện) đã phát hiện một số dạng vi phạm tồn tại trong việc thi hành án dân sự như: Chậm xác minh điều kiện thi hành án, phân loại điều kiện thi hành án chưa đúng, chậm nộp tiền vào ngân sách nhà nước, vi phạm việc xắp xếp hồ sơ, thông báo về thi hành án, về nhận ủy thác thi hành án, vi phạm trong việc bảo quản vật chứng.. .Cụ thể là một số dạng vi phạm xảy ra tại Chi cục thi hành án dân sự các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Chi Lăng và Tràng Định.

  1.   Vi phạm thời hạn xác minh điều kiện thi hành án, quy định tại Khoản

1   Điều 44 Luật thi hành án dân sự, chậm xác minh điều kiện thi hành án: xảy ra tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tràng Định và Chi cục thi hành án dân sự huyện Lộc Bình.

a)   Tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tràng Định:

Đến thời điếm Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định tiến hành kiểm sát trực tiếp (từ ngày 10/5/2016 đến ngày 12/5/2016) qua kiểm tra 43 hồ sơ chưa có điều kiện thi hành án có 03 hồ sơ chậm xác minh điều kiện thi hành án. Gồm hồ sơ sau:

-      Hồ sơ Nông Văn Hiếu, Quyết định THADS số 13/QĐ-THA ngày 01/10/2014, biên bản xác minh lần cuối cùng có trong hồ sơ là vào ngày 26/8/2015.

-     Hồ sơ Đàm Việt Dũng, Quyết định THADS số 76/QĐ-THA ngày 11/3/2013, biên bản xác minh lần cuối cùng có trong hồ sơ là vào ngày 08/11/2015.

-      Hồ sơ Ma Tiến Dũng, Quyết đinh THADS số 115/QĐ-THA ngày 19/01/2015, biên bản xác minh lần cuối cùns có trong hồ sơ là vào ngày 08/4/2015.

b)   Chi cục thi hành án dân sự huyện Lộc Bình:

Đến thời điểm kiểm sát trực tiếp (ngày 20/4/2016): Hồ sơ thi hành án Lý Văn Hòa, Quyết định thi hành án số 248/QĐ - CCTHA ngày 09/6/2015, khoản phải thi hành án phí dân sự sơ thẩm 400.000đ. Qua kiểm tra hồ sơ thấy: ngày 09/6/2015 Chi cục thi hành án dân sự huyện Lộc Bình ra quyết định thi hành án nhưng đến ngày 17/11/2015 mới tiến hành xác minh điều kiện thi hành án (chậm hơn 04 tháng) so với quy định.

2. Vi phạm trong việc phân loại điều kiện thi hành án, quy định tại Điêu 44a Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014: xảy ra tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Lộc Bình.

Hồ sơ Nông Văn Dẩu trú quán: Phiêng Quăn -Thị trấn Lộc Bình. Quyết định thi hành án chủ động số 138/QĐ-THA, ngày 17/4/2006 khoản phải thi hành là Truy thu số tiền: 11.500.000đ. Theo quyết định của bản án số 41/HSST ngày 05/3/1998 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa (ông Dẩu đang chấp hành hình phạt tù thời hạn 15 năm tính từ ngày 26/4/1997). Các tài liệu tác nghiệp từ năm 2006 - 2012 thể hiện việc THA đều đúng theo quy định pháp luật. Các tài liệu tác nghiệp từ năm 2013 đến năm 2015, thời gian thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án chậm, biên bản xác minh điều kiện thi hành án ngày 20/4/2015 (không có đánh số bút lục), nội dung: Hiện ông Dẩu đang đi thụ hình, trước khi phạm tội bị án Dẩu tạm trú tại Trạm xuất khẩu thị trấn Lộc Bình, đã có vợ là Lộc Thị Hạnh và một con. Sau khi bị án Dẩu đi thụ hình, vợ và con của bị án Dẩu đã chuyển đi nơi khác sinh sống không rõ địa chỉ, hiện tại khône có ở địa phương về tài sản ông Dẩu không có tài sản gì để đảm bảo thi hành án. Tuy nhiên nội dung biên bản xác minh này chưa đầy đủ, chưa thể hiện rõ ràng về điêu kiện, tài sản và thu nhập và địa chỉ của người phải thi hành án, biên bản xác minh ngày 20/4/2015.

Theo quyết định của bản án số 41/HSST, ngày 05/3/1998 của TAND tỉnh Thanh Hóa. Ông Dẩu bị phạt tù thời hạn 15 năm, thời gian tù tính từ ngày 26/4/1997, như vậy khoảng thời gian thụ hình thực tế chỉ đến 26/4/2012 là chấp hành xong hình phạt. Nhưng trong biên bản xác minh ngày 20/4/2015 có nội dung: “Hiện ông Dẩu đang đi thụ hình, trước khi phạm tội bị án Dẩu tạm trú tại Trạm xuất khẩu thị trấn Lộc Bình...” và lấy làm căn cứ để ra quyết định số 21/QĐ-CCTHA ngày 28/7/2015 Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án (xếp hồ sơ này vào loại việc chưa có điều kiện thi hành án). Việc phân loại này chưa đúng quy định tại điểm b, khoản 4 điều 44 và điều 44a của Luật Thi hành án dân sự, sửa đổi, bổ sung năm 2014.

3. Chậm nộp tiền, thi hành án vào ngân sách nhà nước, vi phạm quy định thu chi tiền thi hành án, quy đinh tại Điều 47 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014: Xảy ra tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Chi Lăng.

Tại thời điểm kiểm sát trực tiếp có 20 trường hợp Chi cục thi hành án dân sự huyện Chi Lăng chậm nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Điển hình một số hồ sơ sau:

-     Hồ sơ Phạm Văn Cường, Quyết định THADS số 06/QĐ-THA ngày 02/10/2015; Biên lai thu tiền án phí ngày 05/10/2015 (trích chuyển từ Biên lai tạm thu) đến ngày 09/11/2015 mới nộp tiền vào Kho bạc.

-      Hồ sơ Tràn Mạnh Hùng, Quyết định THADS số 91/QĐ-THA ngày 30/12/2015; Biên lai thu tiền án phí ngày 04/01/2016 (trích chuyển tò Biên lai tạm thu) đến ngày 26/01/2016 mới nộp tiền vào Kho bạc.

-     Hồ sơ Nguyễn Thị Hiền, Quyết định THADS số 148/QĐ-THA ngày 03/02/2016; Biên lai thu tiền án phí ngày 22/02/2016 (trích chuyển từ Biên lai tạm thu) đến ngày 08/3/2016 mới nộp tiền vào Kho bạc.

  1.      Vi phạm việc xắp xếp hồ sơ, thông báo về thi hành án, về nhận ủy thác thi hành án, vi phạm trong việc bảo quản vật chứng...: xảy ra tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cao Lộc: Tại thời điểm kiểm sát trực tiếp, Chi cục thi hành án dân sự đã để hồ sơ tố chức thi hành án dân sự lộn xộn, không đánh bút lục; không thông báo về thi hành án; tiếp nhận ủy thác nhưng không có văn bản thông báo đã tiếp nhận ủy thác; vật chứng trong kho sắp xếp lộn xộn, không khoa học...


Để khắc phục những thiếu sót, vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự của Chi cục thi hành án dân sự các huyện nêu trên, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự tại địa phương, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện thực hiện đúng quy định pháp luật trong hoạt động tổ chức thi hành án dân sự
.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi