Kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc ra Quyết định ủy thác thi hành án

 

-   Căn cứ khoản 2 Điều 5, Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

-   Căn cứ khoản 2 Điều 12 Luật thi hành án dân sự năm 2014.

Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự (viết tắt THADS) đối với Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhận thấy: trong quá trình tổ chức thi hành án Chấp hành viên đã tuân thủ các trình tự, thủ tục đúng theo quy định của Luật thi hành án dân sự năm 2014; các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án được thực hiện nghiêm chỉnh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân nên đã góp phần vào thành tích chung của đơn vị nói riêng và của Ngành thi hành án dân sự nói chung.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm sát việc ra Quyết định ủy thác thi hành án Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát hiện Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng vi phạm về thời hạn ra Quyết định ủy thác thi hành án, cụ thể:

  1.     Quyết định thi hành án chủ động số 98/QĐ-THA, ngày 10/7/2008 cho thi hành khoản: bà Mã Thị Loan, địa chỉ: số 6/1 c Tân Hóa, phường 1, Quận 11, TPHCM phải nộp án phí dân sự sơ thẩm 2.464.800 đồng, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí 1.500.000 đồng theo biên lai thu số 5011 ngày 12/12/2003 của Cơ quan THADS thành phố Sóc Trăng, số tiền còn lại phải nộp là 964.800 đồng.

Đến ngày 13/10/2010 bà Mã Thị Loan nộp số tiền án phí 964.800 đồng cho Cục THADS tỉnh Sóc Trăng (trong hồ sơ không có biên lai thu tiền phí, lệ phí liên 3 lưu hồ sơ thi hành án mà chỉ thể hiện bản phô tô biên lai thu tiền phí, lệ phí liên 2 giao cho người nộp tiền số 000264, ngày 13/10/2010). Như vậy, ngày 14/10/2010 là ngày xác định có căn cứ để ủy thác cho Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng khoản: bà Mã Thị Loan phải nộp án phí dân sự sơ thẩm 1.500.000 đ nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí 1.500.000 đồng theo biên lai thu số 5011 này 12/12/2003 của Cơ quan THADS thành phố Sóc Trăng. Đáng lẽ ra trong thời hạn 05 ngày làm việc (từ ngày 14/10/2010-20/10/2010) Cục THADS phải ra Quyết định ủy thác nhưng đến ngày 06/7/2016 Cục THADS mới ra Quyết định về việc ủy thác THA số 16 ủy thác cho Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng Như vậy Cục THADS ra Quyết định về việc ủy thác thi hành án số 16 chậm 05 năm 08 tháng.

  1.     Quyết định thi hành án chủ động số 189/QĐ-THA, ngày 10/12/2008 cho thi hành khoản: án phí dân sự sơ thẩm bà Lữ Thị Huôi, địa chỉ: ấp Phú Bình, xã Phú Tâm, huyện Mỹ Tú (nay là huyện Châu Thành) phải chịu số tiền 1.688.000 đồng, được khấu trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp 50.000 đồng theo biên lai số 000801 ngày 16/11/2006 của Cơ quan THADS huyện Mỹ Tú. Bà Huôi còn phải nộp số tiền là l.638.000 đồng; án phí dân sự phúc thẩm bà Huôi phải nộp 50.000 đồng, được khấu trừ 50.000 đồng tiền tạm ứng án phí kháng cáo bà Huôi đã nộp theo biên lai thu số 006968 ngày 06/5/2008 của Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng.

Đến ngày 19/11/2012 bà Lữ Thị Huôi nộp số tiền án phí 1.638.000 đồng theo biên lai thu tiền nộp ngân sách Nhà nước số 00736, ngày 04/9/2013 bà Lữ Thị Huôi nộp 50.000 đồng (khấu trừ) theo biên lai thu nộp ngân sách Nhà nước số 002915 cho Cục THADS tỉnh Sóc Trăng. Như vậy, ngày 20/11/2012 là ngày xác định có căn cứ để ủy thác cho Chi cục THADS huyện Mỹ Tú (nay là huyện Châu Thành) khoản: án phí dân sự sơ thẩm bà Lữ Thị Huôi phải chịu số tiền 50.000 đồng được khấu trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 000801 ngày 16/11/2006 của cơ quan THADS huyện Mỹ Tú (nay là Chi cục THADS huyện Châu Thành).

Đáng lẽ ra trong thời hạn 05 ngày làm việc (từ ngày 20/11/2012- 26/11/2012) Cục THADS phải ra Quyết định ủy thác nhưng đến ngày 06/7/2016 Cục THADS mới ra Quyết định ủy thác thi hành án số 17/QĐ-CTHADS ủy thác cho Chi cục THADS huyện Châu Thành. Như vậy Cục THADS ra Quyết định về việc ủy thác số 17/QĐ-CTHADS chậm 03 năm 07 tháng.

  1.        Quyết định thi hành án chủ động số 75/QĐ-CTHA, ngày 13/12/2013 cho thi hành án đối với bà Tham Thị Dung, địa chỉ: số 511 đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, TPST, tỉnh Sóc Trăng, án phí dân sự sơ thẩm 2.334.337 đồng, nhưng được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp 400.000 đồng theo các biên lai thu tiền số 000479 ngày 14/9/2010 và số 004526 ngày 29/3/2012 của Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng. Bà Dung còn phải nộp tiếp là 1.934.337 đồng; án phí dân sự phúc thẩm bà Dung phải nộp 200.000 đồng, được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp 200.000 đồng theo biên lai thu tiền số số 007009 ngày 03/10/2012 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 26/02/2014 bà Tham Thị Dung nộp số tiền án phí dân sự sơ thẩm 1.934.377 đồng theo biên lai thu tiền nộp ngân sách Nhà nước số 002942, ngày 30/6/2014 bà Tham Thi Dung nộp 200.000 đồng (khấu trừ) theo biên lai thu tiền phí, lệ phí sổ 0000221 cho Cục THADS tỉnh Sóc Trăng. Như vậy, ngày 27/02/2014 là ngày xác định có căn cứ để ủy thác cho Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng khoản án phí dân sự sơ thẩm bà Tham Thị Dung phải nộp với số tiền đồng nhưng được khấu trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp 400.000 đồng theo các biên lai thu tiền số 000479 ngày 14/9/2010 và số 004526 ngày 29/3/2012 của Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng. Đáng lẽ ra trong thời hạn 05 ngày làm việc (từ ngày 27/02/2014-05/3/2014) Cục THADS phải ra Quyết định ủy thác nhưng đến ngày 06/7/2016 Cục THADS mới ra Quyết định về việc ủy thác thi hành án số 18/QĐ-CTHADS ủy thác cho Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng. Như vậy Cục THADS ra Quyết định về việc ủy thác số 18/QĐ-CTHADS chậm 02 năm 04 tháng.

Như vậy, với thời hạn ra Quyết định về việc ủy thác thi hành án của Cục THADS đối với 03 việc THADS nêu trên là vi phạm vào khoản 3 Điều 55 Luật THADS năm 2014.

Khoản 3 Điều 15 quy định: "việc ủy thác phải thực hiện trong thời hạn 05

ngày làm việc, kể từ ngày xác định có căn cứ ủy thác..."

* nguyên nhân dẫn đến vi phạm

Chấp hành viên chưa làm hêt trách nhiệm; chưa kịp thời tham mưu, báo cáo đề xuất Lãnh đạo Cục nên dẫn đến việc chậm ra Quyết định về việc ủy thác thi hành án.

Bởi các lẽ trên,

            KIẾN NGHỊ

  1.    Yêu cầu Cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới quan tâm kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo Chấp hành viên thực hiện đúng thời hạn ra Quyết định ủy thác thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật thi hành án dân sự năm 2014.
  2.            Yêu cầu Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức thực hiện kiến nghị và trả lời bằng văn bản cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng theo quy định của pháp luật./.
Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi