Kiến nghị vi phạm trong công tác thi hành án dân sự của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp

 

-   Căn cứ Điều 28 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

-    Căn cứ khoản 2 Điều 12 Luật thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi,

bổ sung năm 2014.

Kết quả kiểm sát trực tiếp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình xác định Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp có một số vi phạm như sau:

  1.   Vi phạm trong việc xác minh điều kiện thi hành án (14 việc)

1.1   Chậm xác minh điều kiện thi hành án 02 việc

-   Quyết định thi hành án số 05 ngày 13/4/2016 đối với Nguyễn Bá Học trú tại P.Tân Bình - TP Tam Điệp

-   Quyết định thi hành án số 230 ngày 2/6/2016 đối với Phạm Văn Toàn trú tại PTân Bình - TP Tam Điệp

Cả hai quyết định thi hành án nêu trên chấp hành viên không tiến hành xác minh điều kiện thi hành án kể từ khi ra quyết định thi hành án vi phạm khoản 1 điều 44 luật THADS năm 2014.

1.2    Vi phạm về nội dung biên bản xác minh điều kiện thi hành án 12 việc:

1.2.1.   Biên bản xác minh điều kiện thi hành án không đầy đủ thành phần tham gia, thiếu đại diện chính quyền địa phương(05 việc)

- Quyết định THA số 21 ngày 08/10/2015 đối với Nguyễn Đinh Thuần , trú tại: số nhà 34/22 phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Biên bản xác minh tháng 10/2015 không ghi ngày, thiếu thành phần đại diện chính quyền địa phương, không ký, đóng dấu.

-      Quyết định THA số 91 ngày 08/1/2016 đối với Đinh Văn Tuấn. Địa chỉ: thôn Nguyễn, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Biên bản xác minh vào ngày 18/1/2016 thiếu thành phần đại diện chính quyền địa phương; không ký, đóng dấu.

-   Quyết định THA số 181 ngày 08/4/2016 cho thi hành đối với Dương Văn Bách, trú tại: số nhà 50/14 phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp. Biên bản xác minh điều kiện thi hành án ngày 12/4/2016 tại nhà ông Phạm Đình Phúc (trưởng ban bảo vệ) thiếu thành phần tham gia là đại diện chính quyền địa phương.

-     Quyết định THA số 88 ngày 8/1/2016 đối với Đinh Văn Hoạt, trú tại thôn Nguyễn, xã Yên Sơn, TP Tam Điệp. Biên bản xác minh ngày 11/01/2016 không có dấu, chữ ký, thiếu thành phần tham gia.

-     Quyết định THA số 91 ngày 8/1/2016 đối với Đinh Văn Tuấn trú tại thôn Nguyễn, xã Yên Sơn, TP Tam Điệp. Biên bản xác minh ngày 18/1/2016 không có dấu, chữ ký, thiếu thành phần tham gia là chính quyền địa phương.

1.2.2    Nội dung xác minh không thể hiện đầy đủ về thu nhập, tài sản của người phải thi hành án, không xác minh tại các cơ quan có chức năng ( 07 việc)

-   Quyết định THA số 18 ngày 6/10/2015 đối với Phạm Thị Hằng địa chỉ: tổ 8, phường Nam Sơn, TP Tam Điệp. Chấp hành viên không tiến hành xác minh tại cơ quan quản lý sổ số TP Tam Điệp về doanh thu hàng tháng của chị Hằng làm căn cứ khấu trừ thu nhập.

Đối với những đối tượng phải thi hành án đang cải tạo tại trại giam, trại tạm giam Chấp hành viên không xác minh tài sản gửi lưu ký đã ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án:

-   Quyết định THA số 283 ngày 13/8/2015 đối với Đỗ Ngọc Huy.

-   Quyết định THA số 68 ngày 10/3/2000 đối với Vũ Khắc Hưng.

-   Quyết định THA số 203 ngày 23/7/2015 đối với Đỗ Ngọc Hòa.

-   Quyết định THA số 99 ngày 9/12/2014 đối với Đinh Đăng Điệp.

-   Quyết định THA số 41 ngày 20/11/2012 đối với Đỗ Thị Lan.

-   Quyết định THA số 199 ngày 15/07/2013 đối với Đỗ Ngọc Hòa.

Việc chậm xác minh điều kiện thi hành án, biên bản xác minh không đầy đủ thành phần tham gia, nội dung xác minh không đầy đủ như trên là vi phạm Khoản 1, 4 Điều 44 Luật thi hành án dân sự.

Điều 44 : Xác minh điều kiện thi hành án

“1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày chủ động ra quyết định thi hành án hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu xác minh của người được thi hành án, Chấp hành viên phải tiến hành việc xác minh; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải xác minh ngay.

2,3...

4.Khi xác minh điều kiện thi hành án, Chấp hành viên có trách nhiệm san đây:

  1.   Xuất trình thẻ Chấp hành viên
  2.   Xác minh cụ thể tài sản,thu nhập, các điều kiện khác để thi hành án...

 c,d,đ...

e. Lập biên bản thể hiện đầy đủ kết quả xác minh có xác nhận của UBND hoặc công an cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi tiến hành xác minh... ”

2. Không gửi, chậm gửi quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án cho UBND xã, phường để niêm yết theo quy định (10 việc).

2.1.  Không gửi quyết định về việc chưa có điều kiện THA cho UBND xã, phường để niêm yết: 6 quyết định.

-     Quyết định về việc chưa có điều kiện THA số 07 ngày 25/2/2016 đối với Nguyễn Thành Kiên, địa chỉ: tổ 1, phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp.

-    Quyết định về việc chưa có điều kiện THA số 05 ngày 25/2/2016 đối với Bùi Đức Hiến, địa chỉ: tổ 9, phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp.

-   Quyết định về việc chưa có điều kiện THA số 10 ngày 25/2/2016 đối với Phạm Trung Thiện, địa chỉ: thôn Yên Lâm, xã Yên Sơn, TP Tam Điệp.

-     Quyết định về việc chưa có điều kiện THA số 03 ngày 25/2/2016 đối với Nguyễn Thị Tươi, địa chỉ: xã Quang Sơn, TP Tam Điệp.

-    Quyết định chưa có điều kiện THA số 33 ngày 29/2/2016 đối với Phạm Thị Hiệp địa chỉ: phường Nam Sơn, TP Tam Điệp.

-     Quyết định chưa có điều kiện THA số 12 ngày 25/02/2016 đối với Hoàng Minh Thanh, địa chỉ: tổ 1, phường Tây Sơn, TP Tam Điệp.


2.2.    Chậm gửi quyết định về việc chưa có điều kiện THA cho UBND xã, phường để nỉêm yết: 4 quyết định

-    Quyết định chưa có điều kiện số 20 ngày 29/2/2016 đối với Đỗ Thị Lan, địa chỉ: thôn 4B xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp đến 1/4/2016 mới gửi cho UBND xã Đông Sơn niêm yết.

-     Quyết định chưa có điều kiện thi hành án số 22 ngày 29/2/2016 đối với Phạm Xuân Trực, địa chỉ: thôn 3, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp đến 1/4/2016 mới gửi cho UBND xã Đông Sơn niêm yết.

-    Quyết định chưa có điều kiện thi hành án số 23 ngày 29/2/2016 đối với Phạm Thị Lành, địa chỉ: thôn 4B, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp đến 1/4/2016 mới gửi cho UBND xã Đông Sơn niêm yết.

-    Quyết định chưa có điều kiện thi hành án số 17 ngày 29/2/2016 đối với Hồ Văn Cương, địa chỉ: xã Đông Sơn, TP Tam Điệp đến 1/4/2016 mới gửi cho UBND xã Đông Sơn niêm yết.

Những tồn tại nêu trên đã vi phạm Khoản 2 Điều 44a, Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014; Khoản 1 Điều 11 Nghị định 62 ngày 18/7/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật THADS.

Điều 44a Luật THADS : Xác định việc chưa có điều kiện thi hành án

1…

  1. Thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành của người phải thi hành chưa có điều kiện thi hành được đăng tải trên trang thông tin điện tử về THA dân sự và gửi cho UBND cấp xã nơi xác minh đế niêm yết... ”

Điều 11 Nghị định 62 ngày 18/7/2015 của Chính phủ: Công khai thông tin của người phải thi hành án

“1. Trong thời hạn 05 ngày ỉàm việc, kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện hành án, cơ quan THADS đăng tải công khai thông tin....;gửi quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án cho UBND cấp xã nơi xác minh để niêm yết công khai... ”

  1. Vi phạm trong việc thu, chi tiền thi hành án (04 việc) : Chậm nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, chậm chi trả tiền cho người được thi hành án.

-     Quyết định THA số 272 - 21/7/2015 đối với Phạm Văn Hưng Biên lai thu ngày 1/9/2015 khoản tiền phạt 2.000.000đ nhưng đến 30/9/2015 mới chi nộp NSNN (chậm 20 ngày)

-  Quyết định THA số 02 ngày 11/1/2016: Biên lai ngày 7/6/2016 thu 2.100.000 đ đến ngày 27/6/2016 mới chi trả (chậm 10 ngày)

1.0.           Quyết định THA số 15 ngày 12/5/2015: Biên lai thu ngày 16/2/2016 thu 1.000.000 đ nhưng đến ngày 30/3/2016 mới nộp NSNN ( chậm 4 ngày). Tiếp đến ngày 13/6/2016 thu 1.000.000đ đến thời điểm kiểm sát chưa chi trả.

-   Quyết định THA số 96 ngày 4/3/2014. Ngày 5/2/2016 thu 4.000.000 đ đến ngày 29/2/2016 mới nộp ngân sách (chậm 15 ngày),

Việc chậm nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước và chậm chi trả tiền cho người được thi hành án vi phạm khoản 5 Điều 47 Luật THADS năm 2014.

Điều 47 quy định về thứ tự thanh toán tiền thi hành án:

“ ... 5. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền Chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền thi hành án quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”.

Những vi phạm trên do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu do Chấp hành viên, cán bộ trách nhiệm chưa cao, chưa tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục thi hành án dân sự cũng như chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Để đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình

KIẾN NGHỊ

Đồng chí Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp một số nội dung sau:

1        Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra nghiệp vụ của Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự; tăng cường trách nhiệm của đội ngũ chấp hành viên, cán bộ nghiệp vụ trong hoạt động thi hành án dân sự. Rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với những chấp hành viên có vi phạm trong hoạt động thi hành án.

2        Chỉ đạo chấp hành viên khắc phục ngay những vi phạm về xác minh điều kiện thi hành án; gửi các quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án cho UBND xã, phường ; nộp tiền thi hành án vào ngân sách nhà nước và chi trả tiền thi hành án cho người được thi hành án theo đúng quy định của pháp luật.Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi