Kiến nghị việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Ngày 01/7/2016, trong quá trình phối hợp để kiểm sát hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an; Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) thấy có kiến nghị khởi tố của Cục An ninh kinh tế tổng hợp về vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi và đã có Quyết định số 146/ANĐT ngày 10/10/2015 của Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra chưa gửi quyết định phân công giải quyết cho Vụ 1. Sau khi có yêu cầu, ngày 22/7/2016, Cơ quan An ninh điều tra mới gửi Quyết định phân công giải quyết và đến nay, cũng chưa ra quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Như vậy, Cơ quan An ninh điều tra chưa thực hiện đúng những quy định sau:

-     Quy định tại khoản 2 Điều 103 Bộ luật tố tụng hình sự về thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

-      Quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA- BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: “Cơ quan điều tra phải gửi ngay một bản Quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố đến Viện kiểm sát cùng cấp để kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật”.

Để hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đúng quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả mối quan hệ phối hợp; căn cứ Luật tổ chức VKSND năm 2014, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT- VKSNDTC, Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị tới đồng chí Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra những nội dung sau:

  1.      Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, kết thúc hoạt động kiểm tra, xác minh kiến nghị khởi tố vụ việc trên để ra quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2003.
  2.     Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Cơ quan An ninh điều tra, điều tra viên thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 13 TTLT số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC trong việc:

-    Gửi ngay các quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1).

-    Khi kết thúc việc giải quyết, trong thời hạn 3 ngày làm việc, phải gửi kết quả giải quyết cùng hồ sơ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tổ cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) để Viện kiểm sát có văn bản thể hiện quan điểm về kết quả giải quyết của Cơ quan an ninh điều tra.

-    Trường hợp đã hết thời hạn giải quyết mà chưa đủ căn cứ để quyết định việc khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự thì thông báo ngay bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) biết để thống nhất quan điểm giải quyết.

3.Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trong Cơ quan An ninh điều tra cung cấp thông tin, tài liệu, quyết định cho đơn vị đầu mối quản lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố là Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tạo thuận lợi cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) trong việc kiểm sát hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

Đề nghị đồng chí Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra chỉ đạo quán triệt kiến nghị này tới cán bộ, điều tra viên; đồng thời quan tâm chỉ đạo tăng cường mối quan hệ phối họp thực hiện trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi