Thông báo rút kinh nghiệm iệc kiểm sát Quyết định ủy thác thi hành án và kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên tài sản thi hành án

Thực hiện chương trình công tác Quí IV năm 2016 số 18/CTr.VKS.Pl 1 ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng xin thông báo rút kinh nghiệm việc kiểm sát Quyết định ủy thác thi hành án và kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên tài sản thi hành án như sau:

1. Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự (THADS), Chấp hành viên. Ngàỵ 11 tháng 7 năm 2016, phòng 11 nhận được 03 Quyết định ủy thác thi hành án số 16, 17, 18/QĐ-CTHA ngày 06/7/2016 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng.

Trong quá trình kiểm sát việc ra Quyết định ủy thác thi hành án, Phòng 11 phát hiện Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng vi phạm về thời hạn ra Quyết định ủy thác thi hành án, cụ thể:

* Quyết định thi hành án chủ động số 98/QĐ-THA, ngày 10/7/2008 cho thi hành khoản: bà Mã Thị Loan, địa chỉ: số 6/1C Tân Hóa, phường l, Quận 11, TP HCM phải nộp án phí dân sự sơ thẩm 2.464.800 đồng, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí 1.500.000 đồng theo biên lai thu số 5011 ngày 12/12/2003 của Cơ quan THADS thành phố Sóc Trăng, số tiền còn lại phải nộp là 964.800 đồng;

Đến ngày 13/10/2010 bà Mã Thị Loan nộp số tiền án phí 964.800 đồng cho Cục THADS tỉnh Sóc Trăng. Như vậy, ngày 14/10/2010 là ngày xác định có căn cứ để ủy thác cho Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng khoản: bà Mã Thị Loan phải nộp án phí dân sự sơ thẩm 1.500.000 đ nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí 1.500.000 đồng theo biên lai thu số 5011 này 12/12/2003 của Cơ quan THADS thành phố Sóc Trăng. Đáng lẽ ra trong thời hạn 05 ngày làm việc (từ ngày 14/10/2010-20/10/2010) Cục THADS phải ra Quyết định ủy thác nhưng đến ngày 06/7/2016 Cục THADS mới ra Quyết định về việc ủy thác THA số 16 ủy thác cho Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng. Như vậy Cục THADS ra Quyết định về việc ủy thác thi hành án số 16 chậm 05 năm 08 tháng.

* Quyết định thi hành án chủ động số 189/QĐ-THA, ngàỵ 10/12/2008 cho thi hành khoản: án phí dân sự sơ thẩm bà Lữ Thị Huôi, địa chỉ: ấp Phú Bình, xã Phú Tâm, huyện Mỹ Tú (nay là huyện Châu Thành) phải chịu số tiền 1.688.000 đồng, được khấu trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp 50.000 đồng theo biên lai số 000801 ngày 16/11/2006 của Cơ quan THADS huỵện Mỹ Tú. Bà Huôi còn phải nộp số tiền là 1.638.000 đồng; án phí dân sự phúc thẩm bà Huôi phải nộp 50.000 đồng, được khấu trừ 50.000 đồng tiền tạm ứng án phí kháng cáo bà Huôi đã nộp theo biên lai thu số 006968 ngày 06/5/2008 của Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng.

Đến ngày 19/11/2012 bà Lữ Thị Huôi nộp số tiền án phí 1.638.000 đồng theo biên lai thu tiền nộp ngân sách Nhà nước số 00736, ngày 04/9/2013 bà Lữ Thị Huôi nộp 50.000 đồng (khấu trừ) theo biên lai thu nộp ngân sách Nhà nước số 002915 cho Cục THADS tỉnh Sóc Trăng. Như vậy, ngày 20/11/2012 là ngày xác định có căn cứ để ủy thác cho Chi cục THADS huyện Mỹ Tú (naỵ là huyện Châu Thành) khoản: án phí dân sự sơ thẩm bà Lữ Thị Huôi phải chịu số tiền 50.000 đồng được khấu trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 000801 ngày 16/11/2006 của cơ quan THADS huyện Mỹ Tú (nay là Chi cục THADS huyện Châu Thành).

Đáng lẽ ra trong thời hạn 05 ngày làm việc (từ ngày 20/11/2012 - 26/11/2012) Cục THADS phải ra Quyết định ủy thác nhưng đến ngày 06/7/2016 Cục THADS mới ra Quyết định ủy thác thi hành án số 17/QĐ-CTHADS ủy thác cho Chi cục THADS huyện Châu Thành. Như vậy Cục THADS ra Quyết định về việc ủy thác số 17/QĐ-CTHADS chậm 03 năm 07 tháng.

* Quỵết định thi hành án chủ động số 75/QĐ-CTHA, ngày 13/12/2013 cho thi hành án đối với bà Tham Thị Dung, địa chỉ: số 511 đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, TPST, tỉnh Sóc Trăng, án phí dân sự sơ thẩm 2.334.337 đồng, nhưng được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp 400.000 đồng theo các biên lai thu tiền số 000479 ngày 14/9/2010 và số 004526 ngày 29/3/2012 của Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng. Bà Dung còn phải nộp tiếp là 1.934.377 đồng; án phí dân sự phúc thẩm bà Dung phải nộp 200.000 đồng, được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp 200.000 đồng theo biên lai thu tiền số số 007009 ngày 03/10/2012 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng.

Ngàỵ 26/02/2014 bà Tham Thị Dung nộp số tiền án phí dân sự sơ thẩm 1.934.377 đồng theo biên lai thu tiền nộp ngân sách Nhà nước số 002942, ngày 30/6/2014 bà Tham Thị Dung nộp 200.000 đồng (khấu trừ) theo biên lai thu tiền phí, lệ phí số 0000221 cho Cục THADS tỉnh Sóc Trăng. Như vậy, ngày 27/02/2014 là ngày xác định có căn cứ để ủy thác cho Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng khoản án phí dân sự sơ thẩm bà Tham Thị Dung phải nộp với số tiền 400.000 đồng nhưng được khấu trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp 400.000 đồng theo các biên lai thu tiền số 000479 ngày 14/9/2010 và số 004526 ngày 29/3/2012 của Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng. Đáng lẽ ra trong thời hạn 05 ngày làm việc (từ ngày 27/02/2014-05/3/2014) Cục THADS phải ra Quyết định ủy thác nhưng đến ngày 06/7/2016 Cục THADS mới ra Quyết định về việc ủy thác thi hành án số 18/QĐ- CTHADS ủy thác cho Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng. Như vậy Cục THADS ra Quyết định về việc ủy thác số 18/QĐ-CTHADS chậm 02 năm 04 tháng.

Như vậy, với thời hạn ra Quyết định về việc ủy thác thi hành án của Cục THADS đối với 03 việc THADS nêu trên là vi phạm vào khoản 3 Điều 55 Luật THADS năm 2014.

2. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Vụ 11, Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Phòng 11 kiêm sát hô sơ thi hành án giữa ông Trịnh Thanh Bồng (người được THA) và bà Lâm Thị Kim Ngân (người phải THA) do Chi cục THADS huyện Mỹ Tú thụ lý, giải quyết. Qua kiểm sát, phòng 11 phát hiện trong quá trình tổ chức thi hành án, Chi cục THADS huyện Mỹ Tú để xảy ra một số vi phạm sau:

Theo Quyết định số 01/2010/QĐST-DS ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Toà án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố cần Thơ quyết định công nhận sự thoả thuận giữa các đương sự:

* Nguyên đơn: ông Trịnh Thanh Bồng, địa chỉ số 934A/47 khóm Bình Đức 2, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

* Bị đơn: bà Lâm Thị Kim Ngân, địa chỉ số 233/6 đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố cần Thơ.

Sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau:

"Bà Lâm Thị Kim Ngân có trách nhiệm trả cho ông Trịnh Thanh Bồng số tiền 270.000.000 đồng. Lãi suất phát sinh tính từ ngày 05 tháng 01 năm 2009 đến ngày 05/12/2009 là 17.226.000 đồng. Tổng cộng bà Ngân phải trả cho ồng Bồng số tiền 287.226.000 đồng

Về thời gian và cách trả các bên thống nhất giải quyết tại Chi cục thi hành án dân sự quận Ninh Kiều, thành phố cần Thơ.

Về án phí bà Lâm Thị Kim Ngân chịu 3.500.000 đồng, có xem xét đơn xin giảm án phí của bà Ngân.

Ông Trịnh Thanh Bồng được nhận lại tiền tạm ứng án phí theo phiếu thu số 002606 ngày 21/7/2009.

Trong trường hợp bà Ngân chậm trả tiền thì còn phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tính theo lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán".

Ngày 02 tháng 02 năm 2010 Chi cục thi hành án dân sự quận Ninh Kiều, thành phố cần Thơ ra Quyết định thi hành án số 623/QĐ-THA buộc Bà Lâm Thị Kim Ngân có trách nhiệm trả cho ông Trịnh Thanh Bồng số tiền 270.000.000 đồng. Lãi suất phát sinh tính từ ngày 05/01/2009 đến ngày 05/12/2009 là 17.226.000 đồng. Tổng cộng bà Ngân phải trả cho ông Bồng số tiền 287.226.000 đồng".

Trong quá trình tổ chức thi hành án, ngày 01 tháng 3 năm 2010 Chi cục thi hành án dân sự quận Ninh Kiều tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của bà Ngân, biên bản xác minh thể hiện: Căn nhà sổ 233/6 đường 30/4 phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều đã bị giải toả, hiện nay bà Ngân đi đâu, làm gì địa phương không rõ. Nên ngày 10 tháng 3 năm 2010 Chi cục thi hành án dân sự quận Ninh Kiều ra quyết định uỷ thác thi hành án số 44/QĐ-THA cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Nhận được quyết định uỷ thác thi hành án, Chi cục thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú ra Quyết định thi hành án số 30/QĐ.THA, ngày 20 tháng 4 năm 2010. Sau khi tiến hành xác minh điều kiện thi hành án, Chi cục thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú ra Quyết định thi hành án số 03/QĐ-CCTHA ngày 17 tháng 9 năm 2012 về việc cưỡng chế kê biên Quyền sử dụng đất thửa số 379, tờ bản đồ số 01, diện tích 9.427m2 do bà Lâm Thị Kim Ngân đứng tên, toạ lạc tại ấp Mỹ Lợi C, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng và tiến hành tổ chức cưỡng chế kê biên ngày 27/9/2012. Trong quá trình tổ chức kê biên Chấp hành viên phát hiện phần đất kê biên này hiện nay do hộ ông Lê Văn Thắng quản lý, sử dụng từ trước đến nay nhưng Chấp hành viên không thông báo cho ông Thắng khởi kiện ra Toà để được giải quyết theo quy định của pháp luật mà để kéo dài đến ngày 11 tháng 8 năm 2015 mới tiến hành xác minh lại để tiếp tục giải quyết. Như vậy, Chi cục thi hành án dân sự hụyện Mỹ Tú thực hiện chưa đúng theo quy định tại Điều 75 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (nay là Điều 75 Luật thi hành án dân sự năm 2014) và khoản 8 Điều 21 Luât thi hành án dân sư năm 2014.

Ngày 17 tháng 9 năm 2015 Chi cục thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú ra Quyết định thu hồi số 24/QĐ-CCTHA thu hồi Quyết định cưỡng chế thi hành án số 03/QĐ-CTHA ngày 17 tháng 9 năm 2012 với lí do: Quyết định cưỡng chế kê biên số 03/QĐ-CTHA có sai sót làm thay đổi nội dung vụ việc. Tuy nhiên, Chi cục thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú chỉ thông báo Quyết định thu hồi số 24/QĐ-CCTHA ngày 17/9/2015 cho ông Trịnh Thanh Bồng (người được thi hành án) biết mà không thông báo cho bà Lâm Thị Kim Ngân (người phải thi hành án). Như vậy, Chi cục thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật thi hành án dân sự năm 2014.

Đến ngày 08 tháng 6 năm 2016 Chấp hành viên ra Quyết định số 09/QĐ- CCTHADS về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Nội dung cưỡng chế kê biên:

" Cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất của bà Lâm Thị Kim Ngân, địa chỉ: số 233/6, đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố cần Thơ.

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bị kê biên gồm: một phần đất thửa số 379, tờ bản đồ số 01 tại ấp Mỹ Lợi C, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, do ƯBND huyện cấp ngày 31/3/2006 và cây trồng, tài sản trên đất".

Tuy nhiên, khi tiến hành cưỡng chế kê biên Chấp hành viên không thực hiện theo đúng nội dung của Quyết định cưỡng chế kê biên số 09/QĐ-CCTHA, ngày 08/6/2016, cụ thể:

- Quyết định cưỡng chế kê biên chỉ nêu kê biên một phần đất thửa số 379 nhưng trong biên bản kê biên ngày 12 tháng 7 năm 2016 thì lại tiến hành kê biên toàn bộ diện tích đất của thửa 379 với tổng diện tích 9.479,7m2 (chưa trừ lộ giới).

- Trong quyết định cưỡng chế kê biên có nêu: kê biên cây trồng và tài sản trên đất nhưng phần cuối của biên bản kê biên lại ghi"... tất cả tài sản nhà, vật kiến trúc cây trồng trên đất của ông Lê Văn Thắng và ông Lê Văn Giảng chúng tôi không có kê biên". Như vậy, việc Chấp hành viên kê biên toàn bộ diện tích đất và không kê biên tài sản trên đât là không đúng theo nội dung của Quyết định cưỡng chế kê biên số 09/QĐ-CCTHADS đã làm thay đồi nội dung vụ việc ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự. Như vậy, Chấp hành viên chưa thực hiện đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật thi hành án dân sự năm 2014 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên.

Từ những vi phạm nêu trên, Phòng 11 tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành Kiến nghị số 585/KN.VKS.P11, ngày 05/8/2016 Yêu cầu Cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh trong thời gian tới quan tâm kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo Chấp hành Viên thực hiện đúng thời hạn ra Quyết định ủy thác thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật thi hành án dân sự năm 2014; Kiến nghị số 657/KN.VKS.P11, ngày 05/9/2016 Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Mỹ Tú chỉ đạo Chấp hành viên tổ chức thi hành án cần rút kinh nghiệm trong việc thông báo cho đương sự; tổ chức việc thi hành án đúng thời gian quy định và ra quyết định thu hồi Quyết định cưỡng chế số 09/QĐ-CCTHADS ngày 18/6/2016 để thi hành theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo quyền và lợi ích của đương sự.

3. Những vấn đề cần rút kinh nghiệm

* Kiểm sát Quyết định ủy thác THA

Để kiểm sát Quyết định ủy thác THA, Kiểm sát viên cần nghiên cứu và vận dụng Điều 55, 56, 57 Luật THADS và Điều 16 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, ngày 18/7/2015 của Chính phủ, quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS.

Ngoài ra, Kiểm sát viên cần kiểm sát thời hạn ra Quyết định ủy thác và tùy theo từng hồ sơ, tài liệu việc ủy thác thi hành án mà kiểm sát thời gian xác định có căn cứ ủythác. Từ đó áp dụng khoản 3 Điều 55 Luật THADS để xác định Cơ quan THADS ra Quyết định ủy thác THA đúng thời hạn hay không.

* Đối vói việc THA do Chi cục THADS huyện Mỹ Tú thụ lý, giải quyết

Trong quá trình kiểm sát: Quyết định thi hành án số 03/QĐ-CCTHA ngày 17 tháng 9 năm 2012 về việc cưỡng chế kê biên Quyền sử dụng đất thửa số 379, tờ bản đồ số 01, diện tích 9.427m2 do bà Lâm Thị Kim Ngân đứng tên, toạ lạc tại ấp Mỹ Lợi C, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; kiểm sát việc cưỡng chế kê biên ngày 27/9/2012 và hồ sơ thi hành án, Kiểm sát viên không nghiên cứu kỹ tài liệu có trong hồ sơ và các quy định của pháp luật nên không phát hiện những thiếu sót của Chấp hành viên như: không thông báo cho ông Thắng khởi kiện ra Toà để được giải quyết theo quy định của pháp luật; không thông báo cho bà Lâm Thị Kim Ngân (người phải thi hành án) về Quyết định thu hồi số 24/QĐ-CCTHA ngày 17/9/2015; việc kê biên tài sản không đúng với nội dung của Quyết định cưỡng chế kê biên số 09/QĐ-CCTHA, ngày 08/6/2016.

Từ vụ việc thi hành án nêu trên, quá trình kiểm sát Kiểm sát viên cẩn lưu ý: khi nhận được Quyết định cưỡng chế, Kiểm sát viên yêu cầu Cơ quan THADS cung cấp hồ sơ để kiểm sát và lập hồ sơ kiểm sát. Quá trình kiểm sát phải nghiên cứu các quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục...tổ chức cưỡng chế THA như các Điều: 39, 44, 45, 46, Điều 70 đến Điếu 75 Luật THADS; Điều 12, 13, 24....Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, ngày 18/7/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THAHDS. Trong quá trình kiểm sát , nếu phát hiện hồ sơ có vi phạm thì Kiểm sát viên đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Viện để yêu cầu Chấp hành viên bổ sung, làm rõ hoặc kiến nghị, kháng nghị.

Trên đây là những vấn đề cần rút kinh nghiệm việc kiểm sát Quyết định ủy thác thi hành án và kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên tài sản thi hành án. Phòng kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông báo đến Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu nhằm rút kinh nghiệm trong thời gian tới ./.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi