VKSND TỈNH QUẢNG NINH THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ QUÝ III NĂM 2016

Thông qua việc theo dõi công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự quý III năm 2016. Vịện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông báo về những ưu điểm và tồn tại thiếu sót cần rút kinh nghiệm như saụ:

I. VỀ ƯU ĐIỂM                                                                                           

1.1. Về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam:

Công tác phân loại bắt, tạm giữ đảm 100% các trường hợp bắt tạm giữ, hình sự đều được khởi tố xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Tình hình ở các Nhà tạm giữ, trại tạm giam cơ bản ổn định, không để xảy ra trường hợp nào chết, phạm tội mới, vi phạm kỷ luật, ốm đau suy kiệt chết trong Nhà tạm giữ, việc để quá hạn tạm giam cơ bản đã được khắc phục. Chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại Nhà tạm giữ Công an TX Đông Triều để xảy ra 01 trường hợp đang điêu trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã Đông Triều đã trôn khỏi nơi giam giữ.

Trong kỳ cả 2 cấp thực hiện nghiêm quy định kiểm sát thường kỳ, hàng tháng, hàng quý có kết luận bằng văn bản. Một số đơn vị như: VKS Cô Tô đã phối hợp với ủy ban MTTQ cùng tham gia tiến hành kiểm sát đột xuất Nhà tạm giữ. VKS Móng Cái, Bình Liêu đã tiến hành kiểm sát trực tiếp 4 Buồng tạm giữ của Đồn Biên phòng (Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc Tế Móng Cái; Cửa khẩu Hải Hòa, Bắc Sơn - TP Móng Cái, Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô - Bình Liêu).

Kết quả công tác kiểm sát cả 2 cấp đã phát hiện nhiều vi phạm trong việc phân loại giam giữ, hồ sơ... đã ban hành 11 kiến nghị, kháng nghị, gồm:

+ Cấp tỉnh: 1 kiến nghị trong kết luận (Trại tạm giam)

+ Cấp huyện: 10 kiến nghị, kháng nghị, cụ thể: 1 kháng nghị trong kết luận (Quảng Yên); 2 kiến nghị riêng (Vân Đồn; Cô Tô), 6 kiến nghị trong kết luận (Móng Cái: 2; Hạ Long; Đông Triều, Ba Chẽ, Cô Tô, Bình Liên mỗi đơn vị: 1).

1.2. Về công tác kiểm sát thi hảnh án hình sự.

- Trong kỳ, hai cấp kiểm sát đã tiến hành kiểm sát 34 cuộc, cụ thê:

+ Cấp tỉnh: 04 cuộc. Trong đó: Đối với CỌTHAHS Công an tỉnh Quảng Ninh: 1 cuộc; đối với CQTHAHS Công an cấp huyện: 3 cuộc.

+ Cấp huyện: 30 cuộc. Trong đó đối với Cơ quan được giao một sô nhiệm vụ thi hành án (UBND cấp xã) 25 cuộc (Móng Cái: 10; Đông Triều: 13; Uông Bí: 2); đối với Cơ quan thi hành án hình sự: 5 cuộc (Cấm Phả; Móng Cái, Hoành Bồ, Đầm Hà, Uông Bí).

Thông qua công tác kiểm sát trong công tác thi hành án hình sự 2 cấp đã ban hành 6 kháng nghị và 14 kiến nghị, cụ thế:

- Đối vói Tòa án cùng cấp: 06 kháng nghị riêng (Quảng Yên; 01 kiến nghị riêng (Cẩm Phả).

- Đối với cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp: 01 kiến nghị riêng (Ba Chẽ), 03 kiến nghị trong kết luận (Hoành Bồ; Uông Bí, Móng Cái).

- Đối với cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án (UBND cấp xã): 09 kiến nghị trong kết luận (Uông Bí: 2, Đông Triều: 5; Móng Cái: 2)

* Yêu cầu áp giải: Thông qua công tác kiểm sát Viện kiếm sát đã ban hành tổng số 4 yêu câu áp giải đối với các trường hợp không tự nguyện chấp hành hình phạt tù đã được các cơ quan liên quan chấp nhận (Quảng Yên: 3; Cẩm Phả: 1).

Phòng 8 đã tham mưu cho Lãnh đạo viện tỉnh ban hành 01 kiến nghị với Tòa án tỉnh về việc Tòa án thị xã Quảng Yên đã ban hành 3 quyết định hoãn THAPT không đúng quy định của pháp luật. Trong đó, Viện kiếm sát thị xã Quảng Yên đã kháng nghị yêu cầu hủy bỏ 01 quyết định; VKSND tỉnh kháng nghị yêu cầu hủy bỏ 01 quyết định và kiến nghị vi phạm 01 quyết định. Đã được Tòa án Quảng Yên chấp nhận.

1.3. Kết quả phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị.

VKS cấp huyện đã tiến hành phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị đối với Nhà tạm giữ, Cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp với hình thức trực tiêp phúc tra hoặc kêt hợp phúc tra với đợt kiểm sát trực tiếp theo định kỳ...

  1.    Đối với Nhà tạm giữ: Tiến hành phúc tra 2 cuộc (Hạ Long, Hải Hà).
  2.    Đối với cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp: 1 cuộc (Phòng 8).
  3.     Đối cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án (UBND cấp xã): không

Các đơn vị đã tiếp thu, khắc phục các vi phạm, một số đơn vị tiếp tục thực hiện yêu cầu tự kiểm tra và báo cáo kết quả.

1.4. Thực hiện nội dung công tác đột phá 2015:

Thực hiện nội dung công tác đột phá năm 2016, Trong quý III năm 2016, các đơn vị đã tăng cường công tác kiểm sát trong việc quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú...

Trong kỳ VKS 2 cấp tiếp tục thực hiện tốt nội dung công tác đột phá, đảm bảo các đơn vị đã kiếm sát 100% bản án, quyết định thi hành án treo của Tòa án cùng cấp và công tác quản lý giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú,… và 100% các cơ quan thi hành án hình sự, UBND cấp xã... Cụ thể:

Trong kỳ, hai cấp kiểm sát đã tiến hành kiểm sát 34 cuộc, gồm: 9 cuộc đối với Cơ quan THAHS (Công an tỉnh, Vân Đồn, Hoành Bồ, Tiên Yên; Cẩm Phả, Móng Cái, Hoành Bồ, Đầm Hà, Uông Bí và 25 cuộc đối với Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án (UBND cấp xã: Móng Cái: 10; Đông Triều: 13; Uông Bí: 2). Thông qua công tác kiểm sát trong công tác thi hành án hình sự 2 cấp đã ban hành 13 kiến nghị (Đối với cơ quan thi hành án hỉnh sự: 4; đối với cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án (UBND cấp xã: 09).

1.5. Về chế độ thông tin, báo cáo.

Về việc chấp hành thông tin báo cáo, nhìn chung các đơn vị chấp hành cơ bản đúng thời gian quy định về tình hình chấp hành pháp luật về bắt giữ, xử lý tại các Nhà tạm giữ và cảc báo cáo định kỳ như: Báo cáo tháng, báo cáo ngày về công tác kiểm sát giam giữ và kiểm sát thi hành án hình sự.

Việc sao gửi lệnh và quyết định của 3 phòng kiểm sát điều tra cho Phòng 8 được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, THIẾU SÓT

2.1. Việc ban hành kết luận kiểm sát trực tiếp, kiến kháng nghị.

Một số đơn vị khi kiểm sát đã phát hiện vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam như việc giam giữ chung giữa người chưa thành niên với người đã thành niên; tạm giữ chung giữa những người trong cùng vụ án (Cô Tô); tạm giữ chung buồng giữa những người trong cùng vụ án (Vân Đồn), nhưng VKS Cô Tô lại ban hành kiến nghị riêng số 01 ngày 10/6/2016 và kiến nghị trong kết luận kiểm sát đột xuất số 01 ngày 23/6/2016; VKS Vân Đồn ban hành kiến nghị riêng số 02 ngày 08/6/2016 mà không ban hành kháng nghị trong kết luận theo quy định tại Điều 28 Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định 35 ngày 29/01/2013 của VKSND tối cao: "Khỉ phát hiện có vỉ phạm pháp luật trong việc tạm, tạm giam và thi hành án hình sự của Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam, trại giam, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự hoặc cán bộ có trách nhiệm trong việc tạm giữ; tạm giam và thi hành án hình sự, Viện trưởng, Phó Viện trưởng hoặc Kiểm sát viên trực tiếp kiếm sát ký kết luận… kháng nghị yêu cầu đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, chấm dứt việc làm vi phạm pháp luật; kiến nghị khắc phục nguyên nhân và điều kiện dẫn đến vi phạm pháp luật và phòng ngừa tội phạm có thể xảy ra, yêu cầu xử lý người vi phạm pháp luật. "

- Tại thời điểm kiểm sát, Nhà tạm giữ Công an TX Quảng Yên có 18 người bị tạm giam và 04 phạm nhân để lại phục vụ việc tạm giam, tạm giữ, như vậy số phạm nhân được tính theo tỷ lệ trên tổng số người bị tạm giam, tạm giữ là 22%, vượt quá 15% theo quy định tại khoản 2 Điều 171 Luật thi hành án hình sự: "Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ yêu cầu quản lỷ người bị tạm giam, tạm giữ để quyết định đưa người chấp hành án phạt tù có thời hạn từ 5 năm trở xuống không phải là người chưa thành niên, người nước ngoài, người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc nghiện ma tuý đế phục vụ việc tạm giam, tạm giữ. Số lượng người chấp hành án phạt tù phục vụ việc tạm giam, tạm giữ được tính theo tỷ ỉệ trên tổng số người  bị tạm giam, tạm giữ nhưng tối đa không vượt quá 15%". Nhưng VKS TX Quảng Yên chưa phát hiện vi phạm đế kiến kháng nghị kịp thời.

- Trong quý III năm 2016, qua trực tiếp kiếm sát đột xuất Nhà tạm giữ Công an Tiên Yên, Vân Đồn, Hoành Bồ, Phòng 8 phát hiện Nhà tạm giữ Công an huyện Hoành Bồ còn tồn tại, thiêu sót trong việc cấp phát chế độ, cập nhật sổ sách; hồ sơ; Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Yên còn tồn tại, thiêu sót trong việc cho thăm gặp, tiêu chuẩn ăn; Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Đồn còn tồn tại trong việc cập nhật số theo dõi tạm giữ, hồ sơ người bị tạm giam; tuy nhiên trước đó các VKS Tiên Yên, Vàn Đồn, Hoành Bồ đã tiến hành kiếm sát nhưng không phát hiện được vi phạm này để kiến, kháng nghị kịp thời (kiểm tra kêt luận tháng 6, 7 năm 2016 của VKS Tiên Yên, Vân Đồn, Hoành Bồ không có vi phạm này).

- Tòa án nhân dân thị xã Quảng Yên đã ban hành 3 quyết định hoãn thi hành án phạt tù không đúng pháp luật nhưng Viện kiếm sát Quáng Yên không kịp thời phát hiện và thực hiện kháng nghị, sau khi Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh phát hiện kiến nghị, Viện kiểm sát tỉnh chỉ đạo mới tiến hành thực hiện kháng nghị được 01 quyết định (trường hợp bị án Bùi Đức Thắng) và Viện tỉnh phải kháng nghị 01 quyết định (trường hợp bị án Lê Quốc Tuấn), còn 01 quyết định hoãn của Tòa án Quảng Yên không đúng quy định (trường hợp bị án Bùi Đức Giang) nhưng khi cấp tỉnh phát hiện thì đã hết thời hạn hoãn thi hành án nên VKS tỉnh đã ban hành kiến nghị yêu cầu rút kinh nghiệm.

- Việc nghiên cứu bản án, quyết định thi hành án chưa sâu nên không phát hiện Quyết định thi hành án thiếu phần hình phạt bố sung (VKS Hạ Long)

- Trong kỳ Viện kiềm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh còn nhận dược báo cáo kết quả xác minh và ý kiến đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vê một số trường hợp Tòa án ra quyết định hoàn thi hành án phạt tù cần xem xét, đánh giá căn cứ để hoãn thi hành án:

+ Bị án Lê Huy Hòa, SN 1976, trú tại: khu Hòa Bình, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, án phạt 9 tháng tù về tội: Vận chuyến hàng cấm.

+ Bị án Nguyễn Mai Huyền, SN 1986, trú tại: Tổ 9 khu 1 A phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, án phạt 24 tháng về tội: Mua bán trái phép chất ma túy.

+ Bị án Nguyễn Thị Phượng, SN 1971, trú tại: Tổ 4 khu 1 phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, án phạt 5 năm tù về tội: Cưỡng đoạt tài sản.

+ Bị án Nguyễn Văn Cường. SN 1973, trú tại: Tổ 2 khu 4 phường Bãi Cháy, án phạt 15 tháng về tội: Đánh bạc.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhận được Báo cáo sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về tạm giữ tạm giam số 675 ngày 6/7/2016 của Trại tạm giam Công an tỉnh có nêu một số vi phạm thuộc trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có Viện kiểm sát, cụ thể:

+ 01 trường hợp quá hạn tạm giam của VKS TP Hạ Long.

+ 02 trường hợp ngày 11/01/2016, VKS Cẩm Phả giao 2 lệnh tạm giam số 07 ngày 31/12/2015 cho Hà Hải Huân và lệnh số 08 ngày 31/12/2015 cho Ngô Văn Quân chậm 6 ngày (kể từ ngày 05/01/2016).

2.2. Chấp hành về chế độ thông tin, báo cáo.

- Việc gửi báo cáo tình hình bắt giữ trong ngày thiếu hoặc chậm quá so với thời gian quy định dẫn đến việc tổng hợp số liệu, như: VKS Đông Triều (ngày 17/6/2016; 05/8/2016, 16/8/2016; 24/8/2016), VKS Hoành B (ngày 17/6/2016; 22/6/2016; 23/6/2016; 02/8/2016; 05/8/2016); VKS Tiên Yên (ngày 10/8/2016, 17/8/2016); VKS Hải Hà (ngày 10/8/2016).

Nhận được thông báo này yêu cầu các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm đối với những vi phạm thiếu sót nêu trên, đồng thời làm rõ trách nhiệm các nhân trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện tỉnh./.


 

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi