Tạp chí khoa học kiểm sát

Tạp chí khoa học kiểm sát

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sjw năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017