Tạp chí khoa học kiểm sát

Tạp chí khoa học kiểm sát

Mối quan hệ giữa chế định Quốc hội và chế định Viện kiểm sát nhân dân trong các bản Hiến pháp Việt Nam