Tạp chí khoa học kiểm sát

Tạp chí khoa học kiểm sát

Một số bất cập và hướng hoàn thiện các quy định về thi hành bản án và quyết định của Tòa án trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015