Tạp chí khoa học kiểm sát

Tạp chí khoa học kiểm sát

Trao đổi về việc thực hiện quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác của người bị kết án tử hình