Tạp chí khoa học kiểm sát

Tạp chí khoa học kiểm sát

Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong đấu tranh phòng, chống người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam hiện nay