Tạp chí khoa học kiểm sát

Tạp chí khoa học kiểm sát

Quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về pháp nhân thương mại phạm tội