Tạp chí khoa học kiểm sát

Tạp chí khoa học kiểm sát

Một số vấn đề về kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015