Tạp chí khoa học kiểm sát

Tạp chí khoa học kiểm sát

So sánh tội phạm mua bán người theo quy định của pháp luật quốc tế với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015