1.1. Hoạt động kiểm sát việc thụ lý.

Khi nhận được thông báo thụ lý vụ án, KSV, KTV, CV được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính phải vào sổ thụ lý, lập phiếu kiểm sát thông báo thụ lý theo những nội dung quy định tại Điều 114 Luật TTHC. 

Căn cứ Điều 28, 29 và 30 Luật TTHC xem xét thẩm quyền giải quyết vụ án của Tòa án, nếu phát hiện việc Tòa án thụ lý sai thẩm quyền thì báo cáo Lãnh đạo Viện thực hiện quyền kiến nghị; theo dõi thời hạn giải quyết vụ án của Tòa án thông qua việc nhận được các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án, quyết định đưa vụ án ra xét xử. Báo cáo lãnh đạo Viện cử Kiểm sát viên, Kiểm sát viên dự khuyết tham gia việc giải quyết vụ án và thông báo cho Tòa án theo quy định tại khoản 4 Điều 115 Luật TTHC.