Phần 7. CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH.

VBQPPL

1.       Luật Hiến pháp 2013

2.       Luật tổ chức VKSND 2014; 

3.       Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011 (gọi tắt là BLTTDS);

4.       Luật khiếu nại 2011;

5.       Luật Tố tụng hành chính năm 2010 (gọi tắt là Luật TTHC);

6.       Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính ban hành kèm theo Quyết định 573/2012/QĐ – VKSTC – V12 ngày 15/10/2012 của Viện trưởng VKSNDTC (gọi tắt là Quy chế 573)

7.       Nghị quyết số 02/2011/NQ – HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính;

8.       Thông tư liên tành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính – Vinn kig tư liên tành một số quy định của Pháhành mtư liên tành mên tành một số quy định của Pháhành mtư ủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã được sửa .