Lịch Giảng dạy lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý, chỉ đạo điều hành trong ngành Kiểm sát nhân dân (Dành cho lãnh đạo VKSND cấp huyện mới được bổ nhiệm lần đầu) - Khóa 10

Tải về xem