THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH LUẬT NĂM 2019