THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG (Đăng ngày 23/7/2019)