Thông báo về việc điều chỉnh thông tin trong Đề án tuyển sinh 2019