THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2019