Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng kỹ năng giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp cho cán bộ, Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội

Tải về xem