Kế hoạch mở lớp Đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019