Thông báo về việc đăng ký tham gia dự tuyển chương trình học bổng chính phủ tạiHung-ga-ri năm 2019

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

Số: 171/TB-T2-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tham gia dự tuyển chương trình học bổng chính phủ

tạiHung-ga-ri năm 2019

 

 

Căn cứ Thông báo số 1126/TB-BGD ĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo đến sinh viên các lớp đại học chính quy khoá 6 một số nội dung như sau:

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia dự tuyển chương trình học bổng chính phủ Hung-ga-ri năm 2019

- Đối tượng:Sinh viên đại học chính quy ngành Luật khoá 6 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

- Điều kiện:

+ Có kết quả 03 năm học THPT và học kỳ I năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương).

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật; chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác từ ngày ban hành thông báo này;

+ Có đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài và đáp ứng các điều kiện về chiều cao, cân nặng như: Nam có chiều cao từ 1,60m, cân nặng từ 48 kgtrở lên. Nữ có chiều cao từ 1,55m trở lên, cân nặng từ 45 kgtrở lên.

+ Các ứng viên đăng ký học bằng tiếng Hung-ga-ri cần chuẩn bị trình độ giao tiếp tiếng Anh cơ bản để hỗ trợ quá trình học dự bị tiếng Hung-ga-ri (chứng chỉ Tiếng Anh từ B1 trở lên).

- Các điều kiện khác theo Tiểu mục 2.1 mục 2 Thông báo tuyển sinh số 1126/TB-BGDĐT ngày 10/12/2018 (được đăng tải trên website của Cục Hợp tác Quốc tế theo địa chỉ http://vied.vn/vi/).

2. Thủ tục, hồ sơ, thời hạn đăng ký và một số lưu ý đối với thí sinhtham gia dự tuyển chương trình học bổng chính phủ Hungari năm 2019

Sinh viên tham gia dự tuyển cần tiến hành đăng ký trực tuyến đồng thời trên website của Cục Hợp tác quốc tế và Quỹ học bổng Hung-ga-ri:

2.1. Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại website của Quỹ học bổng Hung-ga-ri (https://apply.stipendiumhungaricum.hu):

Phía Hung-ga-ri đã mở trang đăng ký trực tuyến bằng tiếng Anh/tiếng Hung-ga-ri cho ứng viên Việt Nam. Thời hạn đăng ký online trên website của Hung-ga-ri đến 23h59 ngày 15/01/2019 (theo giờ Hung-ga-ri).

Hồ sơ giấy bằng tiếng Anh/tiếng Hung-ga-ri ứng viên tự lưu giữ để mang theo sang Hung-ga-ri nhập học nếu được tiếp nhận và cử đi học.

3.2. Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại website của Cục Hợp tác quốc tế (https://tuyensinh.vied.vn):

Sinh viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ bằng tiếng Việt sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1 MB) để đăng ký trực tuyến. Thời hạn đăng ký online trên website https://tuyensinh.vied.vn/ đến hết ngày 16/01/2019.

2.3. Nộp hồ sơ giấy

Sinh viên chuyển bộ hồ sơ tiếng Việt bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đến hết ngày 16/01/2019 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác quốc tế).

Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo phụ lục quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi Hung-ga-ri năm 2019.

2.4. Một số lưu ý đối với sinh viên

- Sinh viên có đủ điều kiện và nhu cầu tham gia dự tuyển chương trình học bổng chính phủ Hung-ga-ri năm 2019 nộp đơn đăng ký đi học tại Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên (do chưa có điểm tổng kết học kỳ I năm học 2018-2019 nên sinh viên căn cứ vào kết quả học tập hiện tại để đăng ký).

- Thời hạn nộp đơn đăng ký tham gia dự tuyển: Chậm nhất đến hết ngày 25/12/2018.

-Sinh viên chỉ được đăng ký 01 ngành học (xem thông tin chi tiết thêm trên website:http//www.stipendiumhungarican.hu) và không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ri, Quỹ học bổng Hung-ga-ri và cơ sở đào tạo tại Hung-ga-ri; không xin chuyển trường, chuyển nước hoặc thay đổi khóa học, chương trình học tập vàchỉ đào tạo bằngtiếng Hung-ga-ri đối với các ứng viên đăng ký chuyên ngành Luật.

- Sinh viên đọc kỹ và thực hiện đầy đủ việc đăng ký theo Thông báo số 1126/TB-BGDĐT ngày 10/12/2018.

-Trong quá trình đăng ký tham gia dự tuyển chương trình học bổng chính phủ Hung-ga-ri năm 2019, sinh viên có thắc mắc thì liên hệ với cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phan Vũ Tuyết Mai, Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên. ĐTCQ: 024 32878340 (ĐTDĐ:Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc: 0987486999; Phan Vũ Tuyết Mai: 0988932098).

3. Tổ chức thực hiện

- Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên có trách nhiệm thông báo, triển khai đến sinh viên đại học chính quy các lớp khoá 6; lập danh sách sinh viên có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyểntrình Ban Giám hiệu Nhà trường để báo cáo Lãnh đạoViện Kiểm sát Nhân dân tối cao xem xét và quyết định;

- Các đơn vị khác thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ;

- Giáo viên chủ nhiệm khoá6có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở, định hướng cho sinh viên các lớp đăng ký tham dự chương trình học bổng đúng thời hạn và đúng quy định.

Nơi nhận:

- Đ/c Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);

- Đ/c Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);

- Vụ TCCB;

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị;

- Sinh viên các lớp K6;

- Lưu: Văn thư.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

TS. Lại Viết Quang

 Tải các biểu mẫu !