KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019