Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức VKSNDTP Hồ Chí Minh năm 2018