Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm hình sự (Mở tại VKSND tỉnh Yên Bái)