Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng một số kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử hình sự (Mở tại VKSND tỉnh Hà Nam)