Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu (Mở tại VKSND tình Lai Châu)