Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính (Mở tại VKSND Tỉnh Cao Bằng)