THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH LUẬT NĂM 2018

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

 

Số: 112/TB-T2-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy ngành Luật năm 2018

 

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo nhập học đối với những thí sinh đã trúng tuyển đại học hệ chính quy ngành Luật năm 2018 cụ thể như sau:

I. Thời gian, địa điểm nhập học

1. Thời gian nhập học

- Đối với thí sinh khu vực phía Nam: Từ 08h00’ đến 11h30’ ngày 18 tháng 9 năm 2018;

- Đối với thí sinh khu vực phía Bắc: Từ 13h30’ đến 17h00 ngày 18 tháng 9 năm 2018.

2. Địa điểm nhập học

Trường Đại Học Kiểm sát Hà Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

II. Hồ sơ nhập học

Khi đến nhập học, thí sinh cần mang theo hồ sơ nhập học bao gồm:

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển năm 2018 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời đối với thí sinh trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp đối với thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước (bản chính và 01 bản sao có chứng thực). Những người mới nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đầu năm học phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp để đối chiếu kiểm tra.

3. Học bạ (bản chính và 01 bản sao có chứng thực).     

4. Giấy khai sinh (bản chính và 01 bản sao có chứng thực).

5. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có). Đối với Đảng viên phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng qua Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

6. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo mẫu do công an địa phương cấp và xác nhận (đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại TP Hà Nội).

7. Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2018 (đối với sinh viên nam).

8. 02 bản photocopy chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

9. Thí sinh thuộc diện được hưởng chính sách ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh cần mang theo giấy chứng nhận ưu tiên (bản chính và 01 bản sao có chứng thực).

10. Hồ sơ hưởng chế độ chính sách được ghi trong Phụ lục kèm theo thông báo này.

III. Các khoản tiền phải đóng khi làm thủ tục nhập học:

1. Học phí (tạm thu) học kỳ I năm học 2018-2019 (16 tín chỉ x 227.800 VND)

=

3.644.800 VND

2. Thẻ sinh viên

=

50.000 VND

3. Tài liệu phục vụ học tập

=

86.425 VND

4. Bảo hiểm y tế (15 tháng)

=

656.775 VND

5. Lệ phí khám sức khoẻ

=

50.000 VND

6. Lệ phí nhập học

=

50.000 VND

Tổng

 

4.538.000 VND

Ghi chú:

- Nhà trường có ký túc xá cho sinh viên, sinh viên ngoại tỉnh có nhu cầu ở nội trú thì phải viết đơn xin ở nội trú. Do chỗ ở nội trú có hạn nên Nhà trường sẽ xét theo thứ tự ưu tiên phù hợp với chính sách, quy định chung (tiền ở nội trú là 250.000VNĐ/tháng/người chưa tính tiền điện, nước).

- Trường trả lại bản chính bằng tốt nghiệp, học bạ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận ưu tiên ngay sau khi đã đối chiếu, kiểm tra. 

 

Nơi nhận:

-  Đ/c Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng

VKSNDTC (để b/c);

-   Vụ Tổ chức cán bộ (02 bản);

-   BGH;

-   Trưởng các đơn vị;

-    Lưu: VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH

(đã ký)

 

 

            PGS. TS. Vũ Thị Hồng Vân            


PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông báo số    /TB-T2-ĐT ngày     tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội)

_______________

STT

ĐỐI TƯỢNG

HỒ SƠ

I. MIỄN HỌC PHÍ

1

(02 bộ hồ sơ có chứng thực)

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, cụ thể:

1.1. Sinh viên là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

1.2. Sinh viên là con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

1.3. Sinh viên là con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

1.4. Sinh viên là con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

1.5. Sinh viên là   con của liệt sỹ;

1.6. Sinh viên là con của thương binh;

1.7. Sinh viên là con của người hưởng chính sách như thương binh;

1.8. Sinh viên là con của bệnh binh;

1.9. Sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

1. Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu);

2. Bản sao chứng thực giấy khai sinh;

3. Bản sao chứng thực hộ khẩu;

4. - Thẻ thương binh (đối với con thương binh);

- Giấy xác nhận thuộc đối tượng ưu đãi do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận, quyết định hưởng trợ cấp xã hội một lần (đối với các đối tượng còn lại);

5. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

2

(02 bộ hồ sơ có chứng thực)

Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013.

 

1. Đơn xin miễn giảm học phí.

2. Bản sao chứng thực Giấy khai sinh.

3. Bản sao chứng thực sổ Hộ khẩu gia đình.

4. Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện đối với các đối tượng trên.

3

(06 bộ hồ sơ có chứng thực)

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

1. Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu);

2. Bản sao chứng thực giấy khai sinh;

3. Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu;

4. Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận;

5. Quyết định của UBND về việc phê duyệt danh sách hộ cận nghèo, hộ nghèo có kèm theo danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo (nếu có).

4

(02 bộ hồ sơ có chứng thực)

Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

1. Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu);

2. Bản sao chứng thực giấy khai sinh;

3. Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu;

4. Giấy chứng nhận dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn của cơ quan có thẩm quyền.

II

GIẢM 70% HỌC PHÍ

5

(02 bộ hồ sơ có chứng thực)

 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

 

1. Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu);

2. Bản sao chứng thực giấy khai sinh;

3. Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu;

4. Giấy chứng nhận người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của cơ quan có thẩm quyền.

III

GIẢM 50% HỌC PHÍ

6

(02 bộ hồ sơ có chứng thực)

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

1. Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu);

2. Bản sao chứng thực giấy khai sinh;

3. Bản sao chứng thực sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha/mẹ do tổ chức BHXH cấp;

4. Bản sao chứng thực quyết định của cơ quan mà cha/mẹ bị tai nạn lao động;

5. Biên bản giám định thương tật do tai nạn lao động.