THÔNG BÁO: DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG ĐHKSHN