Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về khám nghiệm hiện trường, dấu vết hình sự và thu thập chứng cứ, dữ liệu điện tử (Mở tại VKSND tỉnh Bắc Giang)