Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính (Mở tại VKSND tỉnh Hải Dương)